Työkalut

Aikataulu on kireä, ja tehtävää on paljon. Lisäksi uhka koskee yhteiskunnan perustaa ja olemassaoloa. Siksi tarvitaan kokonaisnäkemystä ja julkisen vallan ohjausta. Yhteiskunnan eri toimijat (yritykset, järjestöt, viranomaiset, ja niin edelleen) ja osat (koulutus, terveydenhoito, taide ja niin edelleen), teollisuuden sektorit (metsäteollisuus, metalliteollisuus, teknologiateollisuus ja niin edelleen) tai yksittäiset toimijat eivät pysty toteuttamaan tarvittavan laajaa ja nopeaa muutosta ilman jaettua näkemystä ja koordinoivaa tahoa.

Vain valtiolla on kapasiteettia ja legitimiteettiä laajan muutoksen ohjaamiseen. Valtio eri elimineen ei kuitenkaan ole muuttumaton kokonaisuus vaan historiallisesti kehittynyt. Samaan tapaan kuin sanonnan mukaan ”kenraalit käyvät aina edellistä sotaa”, myös valtion rakenteet ja toiminnot ovat tulosta aiemmin ratkaistuista ongelmista. Siksi uuden historiallisen tehtävän edessä valtiokin ja muu julkinen valta vaatii uudistuksia, uusia toimintamahdollisuuksia ja -tapoja. On löydettävä menetelmät, joilla ekologisista reunaehdoista tulee kaikkea julkista, yksityistä ja taloudellista toimintaa ohjaavia.

Siirtymästä syntyvien rasitteiden on oltava oikeudenmukaisia. Ratkaisevaa on havaita, että lähes kaikilla ryhmillä on kuitenkin riittävästi syytä sitoutua yhdistävään tavoitteeseen, myös kivuliaista menetyksistä ja ponnistuksista huolimatta. Kaiken rauhanomaisen, demokraattisen ja kestävän yhteiskunnallisen elämän edellytyksenä on ekologisten rajojen noudattaminen; tästä eteenpäin mikään ihmisryhmä tai yksittäinen valtio ei voi olla ekologinen vapaamatkustaja ja menestyä hetkellistä kilpailuetua pidemmällä tähtäimellä.

Seuraavat poliittiset työkalut ovat ekologisen jälleenrakennuksen kannalta tärkeitä, kun huomioidaan ekologiset rajat, oikeudenmukaisuus, julkiset voimavarat ja markkinatalouden mekanismit. Työkaluista ensimmäinen eli päästökauppa ja sen rinnalle usein nostettavat hiilitullit saavat jo nykypolitiikassa paljon huomiota. Niiden käytöstä ja kehittämisestä päätetään kansainvälisesti, erityisesti Euroopan unionissa. Luonteeltaan päästökauppa ja -tullit ovat rajoittavia: ne rankaisevat ei-halutusta toiminnasta.

Muut esittämämme työkalut ovat enemmän kansallisen itsehallinnon piirissä. Etenkin rahoituksen kautta nekin kuitenkin kytkeytyvät kansainväliseen vaikuttamiseen – näitä kytköksiä ja poliittisia mahdollisuuksia käydään läpi seuraavassa osiossa. Toisin kuin päästökauppa ja -tullit, jotka rajoittavat fossiilitaloutta, muut työkalut rakentavat uutta taloutta ja yhteiskuntaa.

1. Päästökauppa ja hiilitullit

Päästökaupan ideana on sisällyttää aiemmin taloudellisten laskelmien ulkopuolelle jääneet ilmastopäästöt markkinahintoihin. Päästökauppa toimii niin, että Euroopan unionin laajuisella päästökauppa-alueella päätetään poliittisesti, kuinka paljon päästöoikeuksia on kaupan (kuinka paljon päästöjä markkinat voivat yhteensä aiheuttaa), ja päästöjen hinta määrittyy sen mukaan, paljonko markkinatoimijat ovat kulloinkin valmiita niistä maksamaan.

Hiilitullit taas viittaavat EU:n ulkorajalle asetettaviin tullimaksuihin, jotka kohdistuisivat tänne myytävien tuotteiden ilmastotaakkaan ja joilla ehkäistäisiin muun maailman potentiaalisesti saamaa kustannushyötyä siitä, että ne eivät noudata yhtä tiukkoja päästökriteerejä. Päästökauppa on ollut toiminnassa jo pitkään, tulleja vasta suunnitellaan.

Päästökauppajärjestelmän käytännön toimivuutta ovat nakertaneet monet tekijät. Esimerkiksi rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne ja jätehuolto eivät kuulu järjestelmään, vaikka ne tuottavat suurin piirtein puolet EU:n ilmastopäästöistä. Teollisuudelle on myös annettu liikaa ilmaisia päästöoikeuksia. Niillä on pyritty hiilitullien tavoin suojaamaan täkäläisen teollisuuden kustannuskilpailukykyä. Päästöoikeuksia on ylipäätään laskettu liikkeelle liikaa, jolloin päästöoikeuksien hinnat ovat pysyneet niin matalalla, että niiden vaikutus on jäänyt vähäiseksi.

Päästökaupan hyvä puoli on sen joustavuus ja markkinaehtoisuus. Politiikassa ei tarvitse lainkaan pohtia talouden sisältöjä esimerkiksi eri teknologiapolkujen näkökulmasta. Tämä on samalla yksi sen heikkouksista: päästökauppaan ei sisälly mitään koordinoivaa elementtiä, jolla vakiintuneita sosiaalisia ja teknologisia järjestelmiä (esimerkiksi yhteenkietoutuneita energia- ja liikennejärjestelmiä) voitaisiin radikaalisti ja jokseenkin hallitusti muuttaa. Päästökauppa ei mahdollista myöskään muiden ulottuvuuksien kuten luonnonvarojen liikakäytön tai luonnon monimuotoisuuden yhtäaikaista huomioimista.

Ekologisen jälleenrakennuksen näkökulmasta on myös yhtä tärkeää huomata, että päästökauppa ei synnytä investointeja – se vain rankaisee päästöjen aiheuttamisesta. EU:ssa tulee ajaa päästökaupan laajentamista ja kiristämistä, jotta teollisuuden mahdollisuudet aiheuttaa ilmastopäästöjä vähenevät. Myös hiilitullit EU-rajalla ovat varteenotettava ajatus. Fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvan infrastruktuurin ja siihen liittyvien käytäntöjen ripeä uudistaminen, ja myös muiden ympäristöongelmien kuin ilmastonmuutoksen hillintä, vaativat kuitenkin päästökaupan rinnalle useita muita työkaluja.

2. Julkiset investoinnit

Ekologinen jälleenrakennus vaatii mittavia infrastruktuuri- ja muita investointeja. Yhdysvalloissa ja Euroopassa talouden kokonaisinvestointiaste on ollut harvinaisen alhaalla jo pitkään, äärimmäisen alhaisista koroista huolimatta. Suomessa investointeja on tehty viime vuodet vielä eurooppalaisittainkin vähän. Keskeiseksi syyksi on esitetty maailmantalouden tulevaisuuden epävarmuus: sijoittajien on vaikeaa ennakoida tuottavia kohteita. Vähäpäästöisen infrastruktuurin investoinneissa tilanne on keskimääräistäkin vaikeampi: ne vaativat tyypillisesti pitkää sitoutumista, kustannukset syntyvät etupainotteisesti ja teknologiaan sisältyy epävarmuuksia.

Rahapolitiikasta (erityisesti korko-ohjaus) puuttuvat lisäkeinot tilanteen parantamiseksi. Myöskään päästökaupasta ei ole apua: se muuttaa eri investointien suhteellista kannattavuutta, mutta ei sinällään saa investointeja aikaan. Aktiiviselle finanssipolitiikalle, erityisesti pitkäjänteisille julkisille investoinneille, on siis suurta tilausta. Julkiset investoinnit luovat kysyntää ja ohjaavat tuotantoa. Innovaatiopolitiikkaan (ks. kohta 3) kytkettynä investoinnit tarjoavat myös valmiin alustan uusien ratkaisujen pilotoinnille ja jatkokehittämiselle.

Yksi investointimuoto ovat yritystuet ympäristönäkökulmasta järkeviin investointeihin, joissa on kuitenkin ilman julkista tukea vielä toistaiseksi liian pitkä takaisinmaksuaika. Yritystuet voivat edesauttaa markkinoiden siirtymää eteenpäin tilanteessa, jossa tiedetään, mitä pitäisi tehdä päästöjen alentamiseksi, mutta tarvittavat investoinnit tuntuvat yrityksistä vielä hieman liian aikaisilta tai riskialttiilta.

Esimerkkejä investointikohteista: Julkisten ja yksityisten sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. Yritystuet infra-kokoluokan lämpöpumppuihin. Maanviljelijöiden koulutus ja työkalut hiiltä sitovaan monilajiviljelyyn.

3. Tavoitteellinen innovaatiopolitiikka

Jälleenrakennus ei ole edes perustason infrastruktuurin osalta vain rutiininomaista suunnittelua ja toteuttamista, vaan se vaatii luovuutta monin paikoin. Tätä luovuutta on kohdistettava oikein, jotta mittavat muutokset saadaan toteutettua verrattain lyhyessä ajassa.

Ekonomisti Mariana Mazzucato kollegoineen on puhunut tavoitteellisen innovaatiopolitiikan puolesta. Sen ytimessä on havainto, että historiallisesti valtio on ollut korvaamattomassa roolissa, kun eri toimijat ovat yhdessä synnyttäneet merkittäviä innovaatioita. On tarvittu riittävän suuri tavoite, toimijoiden koordinointia ja pitkäjänteistä rahoitusta. Ihmisen vierailu kuussa ja internet ovat keskeisiä esimerkkejä. Suomalaisittain esiin voidaan nostaa Nokia ja siihen kytkeytynyt laaja telekommunikaatioklusteri.

Ekologinen jälleenrakennuksen onnistuminen edellyttää, että eri toimijat löytävät toisensa ja työskentelevät fokusoidusti yhteisen tavoitteen eteen. Viime vuosikymmenten aikana on puhuttu muun muassa verkostostrategiasta ja avoimesta innovaatiosta. Niitä yhdistävät ajatus julkisen sektorin, yliopistojen ja useiden eri yritysmaailman toimijoiden yhteistyöstä. Myös Piilaakson ns. deeptech-keskusteluissa on paraikaa jotakin samaa: syvää (yliopistoissa kehittyvää) teknologian ymmärrystä ja nopean liiketoiminnan skaalaamisen oppeja halutaan käyttää ohjelmistomaailman lisäksi materiaalisen maailman ongelmien ratkaisuihin.

Nyt tarvitaan ympäristökriisien hillitsemiseen ja niihin sopeutumiseen liittyvien keskeisten kipupisteiden tunnistamista. Myös eri sektoreiden toimijat on saatava samalle kartalle, ja tiedon on liikuttava riittävän avoimesti. Innovointi ei myöskään saa jäädä siitä kiinni, että työskentely on taloudellisessa mielessä liian riskipitoista. Niin kauan kuin tällainen tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnanmuutos ei lähde markkinoilta, valtion on syytä käynnistää tavoitteellinen innovaatiopolitiikka.

Esimerkkejä innovaatiopolitiikan kohteista: Helsingin seudun energiajärjestelmän uudistaminen siten, että kiinteistöt voidaan lämmittää ilman ilmastopäästöjä. Puuperäisten hiilivarastojen kasvattamisen, todentamisen, kaupankäynnin ja hallinnoinnin kokonaisuus. Hiilen sitominen maaperään maanviljelyssä. Puurakentamisen pullonkaulat kaupunkien isoissa kohteissa. Liikenteen sähköistäminen, mukaan lukien sähkön varastointi. Vanhusten hoiva elämää kunnioittavalla tavalla. Käden- ja ajattelutaidot yhdistävä ekososiaalinen kasvatus- ja koulutuspolitiikka.

4. Valtion työpaikkatakuu

Keskustelu työstä ja työllisyydestä on nykyään sisällötöntä: politiikan tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, mutta keskustelua ei juuri lainkaan käydä siitä, mitä työtä tarvitsisi tehdä. Suorat työllistämistoimet ovat toinen aukko keskustelussa.

Poliittisen talouden tutkimuksen piirissä on keskusteltu paljon työpaikkatakuusta. Sen lähtökohtana on havainto, että työttömyyttä ei tarvita hillitsemään inflaatiota. Työpaikkatakuu tarkoittaa, että valtio tarjoaa kaikille halukkaille pysyvän työpaikan palkalla, joka muodostaa käytännössä markkinoiden minimipalkan. Takuutyöt ovat sisällöltään ja työehdoiltaan mielekkäitä, mutta eivät vaadi pitkää koulutusta. Valtio rahoittaa työpaikat, mutta ne voidaan organisoida paikallisella tasolla, esimerkiksi kunnissa tai maakunnissa.

Työpaikkatakuun alkuperäisenä ajatuksena on ollut toimia makrotaloudellisena suhdanteiden vakauttajana, joka mahdollistaa täystyöllisyyden. Se soveltuu kuitenkin erinomaisesti juuri ekologiseen jälleenrakennukseen. On vasten tahtoaan työttömänä olevia, ja on monia töitä, jotka ovat tarpeellisia, mutta jotka eivät tule tehdyksi. Esimerkkejä ovat turvemaiden metsittäminen maaseudulla ja kiinteistöjen energia- ja jäteneuvonta kaupungeissa. Myös monissa laajoissa infrastruktuurihankkeissa on tarvetta lisätyövoimalle, jonka ei tarvitse olla entuudestaan asiaan kouluttautunut.

Työpaikkatakuu luo kansalaisille turvaa ja vahvistaa ajatusta, että mitä tahansa töitä – sisällöstä riippumatta – ei tarvitse vastaanottaa. On aina tarjolla töitä, jotka rakentavat kestävää yhteiskuntaa.

5. Alakohtainen siirtymäpolitiikka

Kun siirrytään pois paljon luonnonvaroja kuluttavasta ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta tuotantorakenteesta, useat tuotannonalat poistuvat ja vielä useamman toimintatavat muuttuvat radikaalisti.

Suomessa esimerkiksi turpeen energiakäyttö on ajettava alas. Valtionyhtiö Vapon osalta tämä tarkoittaa sadoille työntekijöille nykyisten työtehtävien loppumista. Alakohtaisessa siirtymäpolitiikassa työntekijöille tarjotaan uudelleenkoulutusta ja rakennetaan siirtymä uusiin tehtäviin. Uudet työtehtävät voivat olla esimerkiksi turvemaiden metsittämistä tai tuulivoimakenttien rakentamista.

Suuria muutoksia on luvassa myös esimerkiksi loistoristeilijöitä rakentaville telakkatyöläisille ja betonista, teräksestä ja lasista ostoskeskuksia rakentaville rakennusalan ammattilaisille. Heidän taidoistaan on varmasti hyötyä ekologisessa jälleenrakennuksessa, mutta niiden hyödyntämistä ei voida ajatella nykyisten markkinoiden ehdoilla. Uusi työ on organisoitava niin, että työntekijöiden motivaatio säilyy tai paranee entisestään.

Yksi vertailukohta alakohtaiselle siirtymäpolitiikalle löytyy Espanjasta, jossa ekologisen transition ministeri vetää ohjelmaa, jossa Espanjan vielä käytössä olevat hiilikaivokset suljetaan hallitusti yhteistyössä ammattiyhdistysliittojen kanssa. Vastaavanlaisia politiikka-aloitteita rakennetaan parhaillaan useissa maissa.

Kasvatus ja koulutus

Suhde luontoon ja huoli ympäristöstä kehittyvät varhaisista elinvuosista alkaen, osana kaikkia niitä tietoja, taitoja, ajattelemisen ja kokemisen tapoja ja suhteita, joita lapsi oppii ja omaksuu kasvuympäristössään. Lapsen identiteetin ja maailmankuvan kehitykseen vaikuttaa vallitseva kulttuuri ristiriitaisinekin arvoineen ja arvostuksineen. Vahvan luontosuhteen ja ympäristöherkkyyden rinnalla on mahdollista omaksua jatkuvaan taloudelliseen vaurastumiseen liittyviä ihanteita tai vaikkapa käsitys luonnosta itsekorjautuvana kokonaisuutena ja ehtymättöminä resursseina.

Ympäristökasvatus on olennainen osa ekologiseen jälleenrakennukseen liittyvää kulttuurista muutosta, koska se lisää tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, ihmiselämän planetaarisista rajoista sekä luonnon elämää ylläpitävistä prosesseista ja sosiokulttuurisista arvoista.

Niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin suunnattuna ympäristökasvatus antaa malleja ekologisesti kestävään elämäntapaan sekä tarjoaa välineitä ympäristötietoisemman arvomaailman ja maailmankuvan muodostamiseen. Suomessa ympäristökasvatus lukeutuu useiden erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan, ja se kuuluu myös luonnonhistoriallisten museoiden sekä kansallispuistojen ja niiden luontonäyttelyiden sisältöihin.

Merkittävä osa ympäristökasvatusta annetaan osana lakisääteistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Kestävä elämäntapa mainitaan Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) sekä paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa (2017). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (uudistus 2016, käyttöönotto porrastetusti 2016–2019) korostetaan laaja-alaista osaamista, joka tarkoittaa paitsi useiden erilaisten tietojen ja taitojen hallintaa myös näiden yhdistämistä.

Yhtenä oppimistavoitteena suunnitelmissa mainitaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä siihen liittyvät osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. Tähän tavoitteeseen kytkeytyy erityisesti ympäristöopin monitieteinen, erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävä oppiaine, mutta opetussuunnitelmaan on kirjattu myös Monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosittaiset, koulukohtaisesti toteutettavat jaksot, joissa esimerkiksi ympäristökysymyksiin voidaan syventyä usean oppiaineen sisällöin ja keinoin. Kestävän elämäntavan tulee läpäistä myös koulun toimintakulttuuri eli arjen käytännöt.

Tulevaisuudessa ympäristökasvatusta on tarjottava yksilöille ja yhteisöille yhä laajemmin: eri elämänvaiheissa ja elämän eri osa-alueilla. Kasvatuksen sisällöt on suunniteltava tiukemmin yhteiskunnan erilaisiin toimintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviksi. Luontoa suojelevan ja säilyttävän ympäristökasvatuksen rinnalla on vahvistettava kansalaisten resilienssiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen, uusien teknologioiden ja kehittyvän infrastruktuurin luomiin muutoksiin.

Ylhäältä tulevan ohjeistuksen ja neuvonnan sijaan kasvatus on ajateltavissa eri-ikäisten kansalaisten keskinäisinä neuvotteluina ja hahmotteluina luonnon arvoista ja merkityksistä sekä hyvästä elämästä planetaaristen rajojen puitteissa. Kun väestön määrä ja elinkelvottomien alueiden osuus planeetallamme kasvavat, ympäristökasvatuksen on painotettava solidaarisuutta ja ihmisten riippuvaisuutta paitsi luonnosta myös toisistaan. Kielitaidon sekä viestintä- ja neuvottelutaitojen merkitys nousee entistä tärkeämmäksi.

Ympäristökasvatuksen rinnalla ekologinen jälleenrakennus edellyttää eri alojen koulutuksen kehittämistä. Tuotannon, logistiikan ja rakentamisen muuttuessa työtä häviää ja uutta työtä syntyy, mikä lisää ammatillisen uudelleenkoulutuksen tarvetta. Teknillis-luonnontieteelliset alat ovat uusien ratkaisujen kehittämisessä avainasemassa.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen murros edellyttää kuitenkin muunkinlaista osaamista. Uusien teknologioiden vaikutuksia ja seurauksia on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti sekä luonnon että ihmisyhteisöjen kannalta. Ympäristömuutosten myötä maahanmuutto ja erilaisten kulttuurien välinen kanssakäyminen lisääntyy.

Katastrofaalisten luonnonilmiöiden lisääntyminen aiheuttaa huolta, johon voi liittyä ahdistus epäoikeudenmukaisuudesta. Ihmisten kokemukset omasta elinympäristöstään muuttuvat, ja nämä luontoon, vuodenaikoihin ja arjen sujumiseen liittyvät muutokset aiheuttavat monenlaisia tunteita ja ajatuksia.

Mitä laajemmat tiedot ja taidot kansalaisilla on, sitä paremmin he pystyvät käsittelemään edellä kuvattuja haasteita ja elämään niiden kanssa. Ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli tietojen ja taitojen kartuttamisessa, mutta ympäristö- ja resurssikriisien hoitaminen ja muuttuva yhteiskunta edellyttävät myös peruskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakouluopetuksen uudistamista.

Ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat tulevat koskemaan kaikkia aloja terveydenhuollosta alkutuotantoon ja kaupankäynnistä teollisuuteen. Koulutusuudistukset, kuten kulttuurisen muutoksen tutkimuskin, vaativat humanistista ja yhteiskuntatieteellistä osaamista.

Monitieteisessä ympäristötutkimuksessa on jo pitkään ymmärretty eri tieteenalojen yhteistyön merkitys. Ekologisen jälleenrakennuksen kannalta tilanne onkin erittäin hyvä: luontoon ja ympäristöön sekä ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyvät kysymyksenasettelut ovat vihdoin asettuneet pysyvästi osaksi yhteiskuntatieteellistä ja humanistista tutkimusta. Valmiudet ekologisen jälleenrakennuksen tieteellisiin, kasvatuksellisiin ja koulutuksellisiin perusteisiin ovat siis jo olemassa.

Taustaa:

Opetushallitus https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/opetussuunnitelma_ja_tuntijako/perusopetus_nyt
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus

Ympäristökasvatus-sivusto, Helsingin yliopisto
https://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/ymparistokasvatuksen-teorioita/

The Worldwatch Institute (2017). EarthEd: Rethinking Education on a Changing Planet. State of the World 2017. Washington, Covelo & London: IslandPress.

Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo (toim.) (2012). Monitieteinen ympäristötutkimus. Helsinki: Gaudeamus.

Veli-Matti Värri (2019). Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Vastapaino.

6. Koulutus

Koulutus on luonteva osa ekologisen jälleenrakennuksen työkalupakkia jo siksi, että nykyiselläänkin se ohjaa ihmisten osaamisen sisältöä voimakkaasti ja päätökset koulutuspainotuksista tehdään pitkälti virkamiesten ja poliitikkojen yhteistyönä. Koulutuspäätösten on ennakoitava jälleenrakennuksen tarpeita.

Koulutusohjelmien ja -paikkamäärien suunnittelua on viime ajat tehty lähihistoriallisiin trendeihin nojaten. Siispä vaikkapa maanviljelyn ja tekstiilityön koulutustarpeiden oletetaan vähentyvän ja erilaisten myynti- ja hallinnollisten töiden lisääntyvän vastaisuudessakin. Ympäristökriisit ja niihin vastaaminen tuottavat kuitenkin koulutustarpeisiin epäjatkuvuuskohdan. Yhteiskunnan ja työelämän murrosta ennakoitaessa on otettava huomioon yhtäältä materiaaliset reunaehdot ja toisaalta digitalisaatio ja vanhentuva väestörakenne.

Ekologisen jälleenrakennuksen näkökulmasta edellä mainitut (monilajinen) maanviljely ja erilaisia (kestäviä) tuotteita valmistavat alat eivät ole menneisyyden vaan tulevaisuuden aloja. Ne vaativat uutta osaamista ja paljon työvoimaa. Emme voi olettaa, että globaali kaupankäynti etenee jatkossa niin, että joku jossakin valmistaa elintarvikkeet ja muut tuotteet puolestamme. Toisaalta näyttää siltä, että esimerkiksi vakuutus- ja rahoitusalan työt ovat pitkälti automatisoitavissa. Näillä aloilla työvoiman tarve vähentynee voimakkaasti.

Kaikkiaan koulutuksessa ja kasvatuksessa laajemminkin on painotettava ihmis- ja luonnonjärjestelmien yhteenkietoumien opettelua. Kaikilla yhteiskunnan alueilla on parannettava ymmärrystä ihmisen toiminnan materiaalisista reunaehdoista.

7. Hyväksytään kulutuksen vähentäminen

Taide

Kuvat, veistokset, runous, kertomukset, musiikki ja tanssi ovat aina olleet ihmisen keinoja jäsentää ympäröivää todellisuutta ja ilmentää omia tuntojaan ja ajatuksiaan. Vaikka käsityksemme taiteesta on historiallisesti muuntuva ja kulttuurisidonnainen, sen olennaiset piirteet eli aistimellisuus, tunteellisuus, ilmaisevuus, luovuus ja yhteisöllisyys ovat aina liittyneet maailman merkityksellistämiseen. Taiteessa ihminen tutkii itseään, yhteisöään ja ympäristöään.

Taiteen avulla on tulkittu sisäisiä ja yhteisöllisiä konflikteja ja ihanteita, yhteiskunnallisia murroksia sekä suhdetta ei-inhimilliseen. Taiteellinen ilmaisu on aina ollut vastavuoroisessa suhteessa aikansa käsityksiin ihmisestä, luonnosta ja maailmasta sekä aineelliseen synty-ympäristöönsä. Futuristista taidetta ja sen kokeellisuutta innoitti koneistuvan maailman melu ja vauhti, kytköksissä höyrykoneen, polttomoottorin ja sähkölaitteiden mahdollisuuksiin. Läntisen maailman modernisaatioprosessi näkyi yhä moninaisempien ilmaisumuotojen kehittymisenä niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteessa ja musiikissakin. Taiteen vahvuus ideoiden ja kokemusten välittäjänä ja lujittajana on samalla vaikuttanut ihmisyhteisöjen kehitykseen – kansallisromantiikka on tästä hyvä esimerkki.

Myös ihmisen luontosuhdetta, luonnonsuojelun kysymyksiä ja ympäristöongelmia on käsitelty kuvataiteessa, kirjallisuudessa, musiikissa ja esittävissä taiteissa. Tunnettuja kirjallisia esimerkkejä ovat yhdysvaltalaisen biologin Rachel Carsonin kasvinsuojelumyrkkyjä käsittelevän Äänetön kevät -tutkimuksensa (1962, suom. 1963) alkuun sijoittama fiktiivinen lintujen katoamista kuvaava ”Satu jota huomispäivänä kerrotaan” sekä suomalaisen kirjailijan Yrjö Kokon kertomus Laulujoutsen – Ultima Thulen lintu (1950), joka kertoo valokuvausmatkasta harvinaistuneen linnun pesintämaille.

Molemmat teokset onnistuivat tunteikkaalla ilmaisullaan herättämään aikalaistensa huolen ja kiinnostuksen: osittain Carsonin ansiosta kasvinsuojelumyrkyistä alettiin keskustella kriittisesti ja osittain Kokon ansiosta laulujoutsenen vainoaminen lopetettiin.

Taiteen ensisijainen saati ainoa tehtävä ei ole kuitenkaan suora vaikuttaminen johonkin tiettyyn epäkohtaan. Perustavimmillaan on kysymys ihmisyyden merkityksistä ja inhimillisestä kokemuksesta. Taide pitää huolta elämän mielekkyydestä kannattelemalla jatkuvaa sisäistä ja ihmisten välistä keskustelua siitä, mikä on tärkeintä yksilön ja yhteisön elämässä. Ihmisen riippuvaisuus toisista ihmisistä ja luonnosta tulee taiteen avulla tunnistettavaksi, hyväksyttäväksi ja jopa nautinnolliseksi. Taide myös tunnustaa kaiken elämän haurauden ja rajallisuuden sekä erilaisten muutosprosessien välttämättömyyden.

Taiteella on erityinen suhde totuuteen. Muutoksen keskellä taide voi auttaa ymmärtämään, miksi tosiasioita on vaikea tunnustaa, ja antaa voimavaroja totuuksien myöntämiseen. Totuudellisuuden merkitys korostuu yhteiskunnissa, joissa tutkitun, eletyn ja koetun totuuden sekä niin kutsutun virallisen totuuden välillä on vahva ristiriita. Taideteosten äärellä ja taiteellisessa työskentelyssä tosiasioiden kohtaaminen ja hyväksyminen hahmottuu yhteisöllisenä prosessina, jossa on mahdollista käsitellä faktojen ja uuden tiedon omaksumiseen liittyviä tunteellisiakin reaktioita.

Perinteisesti taide on liitetty aistihavaintoihin ja kokemuksellisuuteen: erilaiset visuaaliset, rytmiset, äänelliset, liikkeelliset ja sanalliset ilmaisukeinot tuottavat vastaanottajalle erityisiä tuntemuksia, kokemuksia ja oivalluksia. Taide voi näin ollen ilmaista ja antaa hahmon myös vaikeasti kuvattavissa ja kuvailtavissa oleville ilmiöille.

Useat taiteentutkijat ovat puhuneet tässä yhteydessä ilmastonmuutoksesta, jonka ajallis-paikallinen mittakaava ja planetaariset vaikutukset uhkaavat ylittää ihmisen käsityskyvyn. Tieteellisten kuvaajien sijaan asia on kenties hahmotettavissa ja sisäistettävissä taiteen keinoin.

Taiteilijoilla on materiaalisen, ilmaisullisen ja käsitteellisen kokeilemisen sekä kuvittelun vapaus. He voivat ehdottaa uusia tapoja ajatella ihmistä ja muodostaa yhteisöjä. Ympäristöfilosofiassa on jo pitkään keskusteltu ei-inhimillisten olentojen huomioimisesta ihmisyhteisöihin ja kulttuuriin vaikuttavina tekijöinä. Eläinten rooli tieteellisessä tutkimuksessa, tuotannossa ja arkisessa kanssakäymisessä vaatii eettistä tarkastelua, mutta luonnonvaraisten eläinten harvinaistuessa on kysyttävä myös ihmisten ja ei-ihmisten yhteiselon ehtoja ja tulevia muotoja.

Politiikan lähtökohtana on oltava, että ketään ei kannusteta kuluttamaan vastentahtoisesti, “taloutta varten”. Nykyään kansalaisia käytännössä moititaan yleisen taloustilanteen heikentämisestä, jos he vähentävät kulutustaan. Vastaavasti kenenkään ei tulisi joutua ottamaan vastaan palkkatöitä, jotka tuhoavat tulevaisuuden yhteiskunnan edellytyksiä (ks. valtion työpaikkatakuu).

Kun nykyään ollaan huolissaan kulutuksen hiipumisesta, viime kädessä ollaan huolissaan hyvinvointipalveluista ja yhteiskunnan perusturvasta. Kuitenkaan esimerkiksi opettajan tai terveydenhoitajan tarjoamat “palvelut” eivät materiaalisella tasolla riipu siitä, että joku ensin ostaa jauhelihaa tai auton.

Osana ekologista jälleenrakennusta talous on organisoitava uudelleen niin, että kulutuskysyntä ei määrää sitä, voidaanko opettajalle ja terveydenhoitajalle maksaa perustarpeiden tyydyttämiseen riittävää palkkaa. Materiaalisella tasolla on huolehdittava, että opettajalle ja terveydenhoitajalle tuotetaan kestävin tavoin esimerkiksi tarpeeksi ruokaa, liikkumismahdollisuuksia  ja lämpöä asuntoon. Sikäli kun opetus tai terveydenhuolto vaativat tuotteita, joita ei Suomessa tuoteta, on huolehdittava, että tuotamme Suomessa riittävästi myytävää ulkomaille, jotta voimme vastaavasti ostaa tarvitsemamme tuotteet ulkomailta.

Mitä tilalle, kun tienataan ja kulutetaan vähemmän? Kuten edellä todettiin, se on kiinni kulttuurin kehityksestä, mutta mahdollisuuksia tarjoavat ainakin ajanvietto läheisten kanssa ja taiteen ja harrasteiden maailmoissa.